Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY CA Hugo Tour

CA Hugo Tour , cestovná agentúra, Hlavná 248, Rovinka 90041, IČO: 503 71 860, DIČ: 1076445491
Článok 1 – Spolupráca s cestovnými kanceláriami


Cestovná agentúra Hugo Tour

priamo spolupracuje a predáva produkty overených cestovných kancelárií, ktoré sú riadne poistené podľa zákona proti insolventnosti. Produkty cestovných kancelárií, t.j. našich zmluvných partnerov predávame na základe platnej Zmluvy o obchodnom zastúpení. Všetky ceny jednotlivých zájazdov sú preto totožné s cenami zájazdov konkrétnych cestovných kancelárií, pričom cestovná agentúra Hugo Tour berie na vedomie a uplatňuje pre svojich klientov aj rôzne dodatočné akcie a zľavy, ktoré vyhlasujú naši zmluvní partneri. Ako napríklad vernostné zľavy, seniorské zľavy, zľavy pre novomanželov, skupinové zľavy a podobne.


Článok 2 – Zmluva o obstaraní zájazdu


Pri objednávaní zájazdu používame výhradne originálne tlačivá „Zmlúv o obstaraní zájazdu“ konkrétnej cestovnej kancelárie, ktorá je samotným organizátorom zájazdu. Po objednaní a zaplatení zájazdu sa klient riadi Všeobecnými zmluvnými podmienkami tej cestovnej kancelárie, ktorá je organizátorom jeho zájazdu. Tieto „Všeobecné zmluvné podmienky“ klientovi odovzdávame spolu s uzavretou zmluvou o obstaraní zájazdu a katalógom (ak je k dispozícii v tlačenej forme).


Článok 3 – Rezervácia a objednanie zájazdu


Cestovná agentúra Hugo Tour pri objednávaní zájazdu pre klienta komunikuje s rezervačnými centrálami jednotlivých cestovných kancelárií. Keďže celý systém funguje na báze rezervácií, cestovná agentúra Hugo Tour nevie garantovať aktuálnosť a dostupnosť všetkých kapacít a preto musí jednotlivé dopyty od klientov overovať priamo u zmluvného partnera, ktorý je organizátorom zájazdu.

Postup:

Klient si vyberie ubytovacie zariadenie z našej ponuky, ktorá sa nachádza na našej webovej stránke www.hugotour.sk a vyplní nezáväzný objednávkový formulár nachádzajúci sa pri každej ponuke s údajmi o cestujúcich potrebnými k vyplneniu Zmluvy o obstaraní zájazdu.


V prípade, že si klient vybral z ponuky, ktorá sa nenachádza na našej webovej stránke www.hugotour.sk ale o tejto ponuke sme ho informovali napríklad e-mailom, pošle cestovnej agentúre Hugo Tour údaje o cestujúcich e-mailom na adresu ponuky@hugotour.sk alebo sa osobne dostaví k vypísaniu Zmluvy o obstaraní zájazdu do našej kancelárie na ulici Hlavná 248, Rovinka 90041.


Cestovná agentúra Hugo Tour overí dostupnosť vybraného zájazdu na rezervačnej centrále cestovnej kancelárie a v prípade dostupnosti zájazd rezervuje. Čas rezervácie určuje každá cestovná kancelária osobitne a my ho musíme akceptovať. V období leta sú rezervácie väčšinou poskytované maximálne na 1 hodinu. Do tohto času je potrebné doručiť na centrálu cestovnej kancelárie riadne vyplnenú a klientom podpísanú Zmluvu o obstaraní zájazdu, inak rezervácia prepadá v prospech inej čakajúcej cestovnej agentúry, resp. iného čakajúceho klienta. Cestovná agentúra Hugo Tour však potvrdenú Zmluvu o zájazde pošle na centrálu cestovnej kancelárie iba v prípade, ak klient svoj záujem o dovolenku potvrdil aj zaplatením požadovanej finančnej hotovosti za vybraný zájazd. V prípade, že zájazd nie je možné už rezervovať, napríklad kvôli jeho obsadenosti, cestovná agentúra Hugo Tour okamžite o tejto skutočnosti informuje klienta a prípadne ponúkne klientovi náhradné riešenie. Ak je vybraná ubytovacia kapacita voľná a pre klienta už rezervovaná, pristúpi cestovná agentúra Hugo Tour k vypísaniu Zmluvy o obstaraní zájazdu, pričom použije údaje o cestujúcich, o ktorých ju klient informoval a následne posiela vyplnenú Zmluvu o obstaraní zájazdu klientovi e-mailom na schválenie a podpis. Pokiaľ to časové hľadisko dovoľuje, posiela túto zmluvu klientovi poštou k podpisu. V prípade, že klient je priamo v kancelárii cestovnej agentúry Hugo Tour, túto „Zmluvu o obstaraní zájazdu“ odsúhlasuje a podpisuje priamo na mieste.Po odsúhlasení údajov zo strany klienta, klient túto zmluvu podpíše a doručí ju späť cestovnej agentúre Hugo Tour e-mailom alebo poštou, ak to časové hľadisko umožňuje. Následne klient svoj záujem o dovolenku potvrdí aj úhradou čiastky za vybraný zájazd, vyčíslenej na Zmluve o obstaraní zájazdu.Úhradu požadovanej čiastky klient môže realizovať bezhotovostným prevodom zo svojho účtu na účet Hugo Tour na základe vystavenej faktúry (pokiaľ je čas od objednania do odchodu na zájazd dlhší ako 10 dní).


V prípade, že čas medzi objednaním zájazdu a odchodom na zájazd je kratší ako 10 dní, tak platbu je potrebné zrealizovať:

  • v hotovosti v kancelárii CA Hugo Tour, Hlavná 248, Rovinka 90041. Ako doklad o úhrade slúži „Príjmový pokladničný doklad“;
  • priamym vkladom v hotovosti na bankový účet CA Hugo Tour,
  • alebo bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet CA Hugo Tour, ak klient zadáva prevodný príkaz z účtu.

Akonáhle cestovná agentúra Hugo Tour obdrží od klienta peniaze za objednaný zájazd, posiela vyplnenú a podpísanú Zmluvu o obstaraní zájazdu na centrálu cestovnej kancelárie, ktorá je organizátorom zájazdu. Cestovnej kancelárii oznámi prijatie platby za predmetný zájazd a tým rezerváciu záväzne potvrdí. Od tejto chvíle sa rezervácia stáva platnou, Zmluva o obstaraní zájazdu je pre klienta záväzná a riadi sa Všeobecnými zmluvnými podmienkami danej cestovnej kancelárie, ktorá je organizátorom zájazdu.


Približne 1 týždeň pred odchodom na dovolenku cestovná agentúra Hugo Tour obdrží od cestovnej kancelárie pokyny pre klienta, ktoré obsahujú všeobecné informácie o dovolenke, ubytovací poukaz, letenku, prípadne cestovný lístok alebo potvrdenie o cestovnom poistení (podľa rozsahu objednaných služieb). Cestovná agentúra Hugo Tour tieto dokumenty skontroluje a odovzdá ich klientovi – osobne, poštou alebo e-mailom.


Niektoré ubytovacie kapacity, ktoré sa javia už ako obsadené, je možné ešte skúsiť vyžiadať priamo u zahraničného partnera. Pri týchto „zájazdoch na vyžiadanie“ však väčšinou cestovné kancelárie požadujú riadne vyplnenie Zmluvy o obstaraní zájazdu, jej potvrdenie a následne aj 100% úhradu platby. Je to pre to, aby cestovná kancelária nevyvíjala zbytočnú námahu na vyžiadanie kapacít, o ktoré by prípadne klient po potvrdení už neprejavil záujem. Ak by sa nepodarilo od zahraničného partnera získať dodatočnú ubytovaciu kapacitu, klient má nárok na vrátenie celej platby, ktorú za takýto zájazd zaplatil, bez akéhokoľvek storno poplatku.


Článok 4 – Zodpovednosť cestovnej agentúry Hugo Tour


Cestovná agentúra Hugo Tour je zodpovedná za správne vyplnenie Zmluvy o obstaraní zájazdu a po jej potvrdení klientom jej zaslanie na rezervačnú centrálu cestovnej kancelárie; za prevzatie hotovostnej alebo bezhotovostnej platby finančných prostriedkov za zájazd a následne za prevod finančných prostriedkov na bankový účet zmluvného partnera, t.j. organizátora zájazdu podľa vystavenej faktúry alebo potvrdenia o rezervácii. Takisto má cestovná agentúra Hugo Tour povinnosť skontrolovať informácie a údaje uvedené na sprievodných dokumentoch, ktorými sú: ubytovací poukaz, letenka, autobusový lístok alebo doklad o uzavretí cestovného poistenia a tieto dokumenty má povinnosť včas odovzdať klientovi pred nástupom na dovolenku, pokým nebolo dohodnuté inak. Cestovná agentúra Hugo Tour nezodpovedá za prípadne porušenie záväzkov a povinností svojich zmluvných partnerov voči svojim klientom.


Článok 5 – Reklamácie


Cestovná agentúra Hugo Tour nie je zodpovedná za záväzky, ktoré vyplývajú zo Zmluvy o obstaraní zájazdu cestovnej kancelárii, s ktorou má klient túto zmluvu uzatvorenú. Za dodanie objednaných služieb zodpovedá v plnej miere zmluvný partner, t.j. organizujúca cestovná kancelária.


V prípade reklamácie a sťažností odporúčame klientom tieto záležitosti riešiť priamo na mieste s delegátom danej cestovnej kancelárie alebo s recepciou ubytovacieho zariadenia. Pokým je v kompetencii delegáta, tak reklamácie klientov by sa mal pokúsiť vyriešiť na mieste.


Ak reklamáciu plánujete podať až po návrate domov, spíšte ju na mieste a dajte si ju potvrdiť delegátovi alebo na recepcii, aby bolo zrejmé, že bola oprávnená. Po príchode domov sa obráťte priamo na organizujúcu cestovnú kanceláriu, ktorej doručíte písomnú reklamáciu potvrdenú delegátom alebo recepciou. Priložte k nej aj Vašu Zmluvu o obstaraní zájazdu, v ktorej sú uvedené Vami objednané služby.


S reklamáciou sa môžete obrátiť i na našu cestovnú agentúru, kde Vašu reklamáciu zaevidujeme a pošleme ju na centrálu organizujúcej cestovnej kancelárie, ktorá sa v zákonnej lehote k Vašej reklamácii vyjadrí. O výsledku reklamácie Vás budeme informovať.


Článok 6 – Osobné údaje


Niektoré údaje ( predovšetkým meno, priezvisko, bydlisko) Vami poskytnuté pri využívaní služieb cestovnej agentúry Hugo Tour sú osobnými údajmi podľa zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov. My si dôvernosť Vašich osobných údajov uvedomujeme a prehlasujeme, že s nimi budeme nakladať v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.


Cestovná agentúra Hugo Tour spracováva Vami poskytnuté osobné údaje po dobu neurčitú, do odvolania zákazníkom daného súhlasu. Ten má právo svoj súhlas kedykoľvek písomne alebo e-mailom na ponuky@hugotour.sk odvolať a cestovná agentúra Hugo Tour údaje bez zbytočného odkladu zlikviduje.


Cestovná agentúra Hugo Tour prehlasuje, že všetky Vaše údaje považuje za vysoko dôverné a použije ich iba pre vlastnú potrebu v zmysle zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov k zlepšeniu svojich služieb, k obchodným a marketingovým účelom cestovnej agentúry Hugo Tour.


Pokiaľ bude k Vašim osobným údajom mať prístup iný subjekt ako cestovná agentúra Hugo Tour, bude tomu tak iba v rámci spolupráce na činnostiach cestovnej agentúry Hugo Tour za účelom zlepšovania svojich služieb a k obchodným a marketingovým účelom, pričom takýto iný subjekt nesmie údaje predávať inej osobe.


Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Niektoré údaje budú spracované i na základe zvláštneho zákona a ich poskytnutie je povinné pre uzatvorenie niektorých služieb (napr. poistenia). Ďalšie spracovanie prebieha iba na základe zvláštneho zákona.


Vaše osobné údaje sú uložené na zabezpečenom serveri vo vlastníctve našej spoločnosti.


Podľa zákona máte kedykoľvek právo písomne žiadať cestovnú agentúru Hugo Tour o poskytnutí informácií o tom, aké osobné údaje o Vás cestovná agentúra Hugo Tour spracováva.

Krajiny

Zobraziť všetky »

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 25,54 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,44 HRK
Turecká lira  EUR 6,30 TRY
Americký dolar  EUR 1,11 USD

Zobraziť všetky »